Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2018/2019

Plan Pracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 27

w Radomiu

na rok szkolny 2018/2019

 

I Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

 

Zarządzanie i organizacja

 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom. Dyrektor szkoły Do końca sierpnia
Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły. Dyrektor, Rada Pedagogiczna Do 15 września
Opracowanie/modyfikacja Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki. Zespół ds. Programu Wychowawczego
i Programu Profilaktyki
Rada Pedagogiczna
Do 15 września
Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2017/2018. Dyrektor szkoły Do końca sierpnia
Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych
i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury.
Dyrektor szkoły,
Zespół ds. regulaminów i procedur
Do końca sierpnia,
na bieżąco według potrzeb
Opracowanie Planu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Dyrektor szkoły,
Lider WDN
Do końca listopada
Opracowanie Planu  Nadzoru Pedagogicznego
i przedstawienie na zebraniu Rady Pedagogicznej.
Dyrektor szkoły Do 15 września
Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły. Dyrektor szkoły Do końca kwietnia
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego. Dyrektor szkoły Cały rok
Umożliwienie nauczycielom realizacji awansu zawodowego. Dyrektor szkoły, opiekunowie staży Cały rok
Promocja szkoły i współpraca ze środowiskiem lokalnym. Dyrektor,
wszyscy nauczyciele
Cały rok
Rozwój infrastruktury. Dyrektor Cały rok

 

 

Nauczanie

 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Realizacja podstawy programowej. Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny
Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego, także próbnego oraz diagnoz. Analiza oraz opracowanie ich wyników, wdrożenie wniosków do realizacji. Dyrektor, zespoły przedmiotowe Cały rok szkolny
Organizacja pracy zespołów przedmiotowych. Dyrektor, przewodniczący zespołów Wrzesień
Cały rok szkolny
Współpraca z psychologiem, pedagogiem, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Specjaliści, wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny
Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów między innymi przez indywidualizowanie stawianych  im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych. Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny
Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Nauczyciele Cały rok szkolny
Praca z uczniami mającymi trudności w nauce. Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny
Badanie wyników nauczania. Dyrektor, zespół ds. egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący zespołów przedmiotowych, nauczyciele Styczeń,
Czerwiec
Analiza wyników nauczania Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny
Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny
Poszukiwanie i stosowanie nowoczesnych metod
i form pracy
Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny
Obserwacje lekcji Dyrektor Według harmonogramu
Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli. Dyrektor Raz w miesiącu według potrzeb
Kontrola przestrzegania przez nauczycieli obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania. Dyrektor Cały rok szkolny
Styczeń
Czerwiec

 

Wychowanie

 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Integracja zespołów klasowych. Wychowawcy klas Wrzesień, cały rok
Realizowanie programu wychowawcz0 – profilaktycznego szkoły. Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny
Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów. Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny
Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. Specjaliści, wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny
Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek, a także uczestnictwo
w uroczystościach i  imprezach organizowanych przez inne instytucje.
Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny
Współpraca wychowawców i innych nauczycieli
z rodzicami, z pedagogiem szkolnym, psychologiem, poradniami psychologiczno—pedagogicznymi, Policją, Strażą Miejską.
Wychowawcy klas,

pozostali nauczyciele

Cały rok szkolny
Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego. Opiekun samorządu, Cały rok szkolny
Edukacja prozdrowotna i ekologiczna. Specjaliści, wszyscy nauczyciele Cały rok
Edukacja czytelnicza i medialna. Nauczyciele bibliotekarze,
wszyscy nauczyciele
Cały rok
Edukacja informatyczna. Rozwijanie kompetencji cyfrowych, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu. Nauczyciele informatyki,
pozostali nauczyciele
Cały rok
Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych. Wszyscy nauczyciele Cały rok
Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły. Dyrektor, wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele Cały rok

 

 

Zadania opiekuńcze

 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Organizacja opieki pedagogicznej. Wszyscy nauczyciele Cały rok
Zapewnienie pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej.
Dyrektor, pedagog, psycholog, wychowawcy, nauczyciele, Cały rok
Objęcie opieką świetlicy wszystkich  uczniów potrzebujących takiej opieki. Wychowawcy klas, opiekunowie świetlicy Cały rok
Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wychowawcy klas, pedagog, psycholog Cały rok
Zapewnienie obiadów w szkole. Wychowawcy klas, pedagog, psycholog Cały rok

 

II   Załączniki:

  1. Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2018/2019
  2. Harmonogram imprez, uroczystości szkolnych i konkursów.
  3. Harmonogram zebrań rady pedagogicznej (plan nadzoru pedagogicznego)
  4. Harmonogram zajęć pozalekcyjnych.
  5. Harmonogram dyżurów nauczycielskich.
  6. Harmonogram diagnoz i egzaminów próbnych.
  7. Plany pracy zespołów przedmiotowych, biblioteki, świetlicy, specjalistów szkolnych, samorządu uczniowskiego i inne.