Deklaracja Dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Szarych Szeregów w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
Strony internetowtj Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 27 im. Szarych Szeregów w Radomiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
  2017-03-19.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2024-05-15.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych.
 • Częśc plików nie jest dostępne częściowo.
 • Niektóre zdjęcia nie posiadają tekstów alternatywnych.
 • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27
  w Radomiu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów
  nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone
  z obowiązku zapewniania dostępności.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2024-05-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2024-05-15.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Sebastian Weremiuk,

sebastian.weremiuk@psp27.radom.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc do sekretariatu szkoły
(48) 344 89 31
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 27 im. Szarych Szeregów w Radomiu

Sadkowska 16

26-600 Radom

Przed szkołą nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą 4 wejścia od ul. Sadkowskiej (w tym jedno z boku budynku szkoły). Żadne z nich nie umożliwia wejścia wprost z poziomu terenu.

Budynek ma 3 kondygnacje i podpiwniczenie wykorzystywane na szatnie dla uczniów. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

W budynku nie ma windy ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

Aplikacje mobilne

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 27 im. Szarych Szeregów w Radomiu nie posiada aplikacji mobilnych