Nagły wzrost liczby mieszkańców nowo budowanych osiedli (Nad Potokiem, Ustronie) spowodował duże obciążenie dla już istniejących szkół podstawowych w tych dzielnicach. W połowie lat 70 władze Radomia podjęły decyzję o budowie nowych szkół.

3 stycznia 1977 roku jedna z nich została oddana do użytku przy ul. Sadkowskiej 16. Była to Szkoła Podstawowa nr 6, do której przeszło część uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych nr 33    i nr 19. Dyrektorem został mgr Wacław Tokarski, a zastępcą mgr Marian Michalski (1977 – 1987) i Janina Dusińska (1978 – 1985).

W 1978 roku dyrektor Wacław Tokarski udostępnił Młodzieżowej Orkiestrze Dętej lokal na próby. Od tego momentu orkiestra nierozerwalnie była związana ze Szkołą Podstawową nr 6, której uczniowie stale zgłaszali swój akces w naborze do orkiestry i werbistek.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta, obecnie Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta Grandioso przez 20 lat istnienia przy Szkole Podstawowej nr 6 odnosiła liczne sukcesy i zdobywała wiele nagród na przeglądach orkiestr młodzieżowych i festiwalach. Sukcesy owocowały zaproszeniami na liczne imprezy w kraju i za granicą.

Z roku na rok zwiększała się liczba nowych nauczycieli i uczniów. W roku szkolnym 1978/79 szkoła liczyła już 30 oddziałów szkolnych, 3 ogniska przedszkolne i 1 oddział przedszkolny (ponad 1000 uczniów).

7 lutego 1979 roku na uroczystej akademii szkoła otrzymała imię dowódcy I Oddziału Gwardii Ludowej – Franciszka Zubrzyckiego oraz sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. W następnych latach systematycznie wzrastała liczba uczniów, nauczycieli i kadry kierowniczej.

Zastępcami dyrektora w latach 1980 – 1999 byli ponadto:

mgr Cezary Kornacki

mgr Marian Bielik

mgr Waleria Wierzbicka

mgr Stanisława Błaszczykiewicz

mgr Elżbieta Dymel

W 1991 roku konkurs na stanowisko dyrektora wygrała mgr Urszula Wróbel.

W roku 1992 nawiązano współpracę z Uniwersytetem Calledonia w Szkocji. Zorganizowano konkurs wiedzy o Szkocji.
W nagrodę 34 uczniów zostało zaproszonych przez p. Geralda Shawa i przebywało 2 tygodnie u rodzin szkockich.

W „szóstce”, jako w jednej z pierwszych szkół podstawowych w Radomiu, powstała pracownia komputerowa.
Została utworzona ze środków własnych szkoły we współpracy z Radą Szkoły. Pierwszym opiekunem pracowni i nauczycielem informatyki była pani Marta Augustyn.

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, utworzono również dwie sale do zajęć korekcyjnych wyposażone w nowy sprzęt.
W programie nauczania wprowadzone były liczne innowacje pedagogiczne, m.in.: wielopoziomowego nauczania matematyki kl. IV, wielopoziomowe nauczanie początkowe, klasa romska.

W ponad 20 – letniej historii istnienia Szkoły Podstawowej nr 6 zapisało się bardzo dużo nazwisk uczniów, którzy byli finalistami i laureatami olimpiad przedmiotowych oraz zdobywali wysokie lokaty w zawodach sportowych.

1 września 1999 roku rozpoczął się pierwszy etap reformy oświaty, w wyniku której Szkoła Podstawowa nr 6 została przekształcona w Zespół Szkół Ogólnokształcących. Na dyrektora tej placówki została powołana mgr Anna Lasota, a na z-cę mgr Grażyna Socha. We wrześniu 2007 roku zastąpiła ją na tym stanowisku mgr Ewa Skiba.

W zespole funkcjonowała szkoła podstawowa (klasy 5, 6 i 8) oraz gimnazjum. Zespół Szkół Ogólnokształcących istniał do wygaśnięcia klas szkoły podstawowej.

Od września 2002 roku placówka przekształciła się w Publiczne Gimnazjum nr 6.

W roku szkolnym 2002/2003 nasze gimnazjum uczestniczyło w ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Gazetę Wyborczą  oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, nad którą honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski.
Po wykonaniu sześciu zadań i przesłaniu do organizatorów sprawozdań z ich wykonania, decyzją powołanej do tego celu komisji otrzymaliśmy w dniu 10 października 2003 roku certyfikat SZKOŁY Z KLASĄ.

Szkoła została zreorganizowana i przystosowana dla gimnazjalistów. Powstały dwie pracownie informatyczne (obecnie każda posiada 16 stanowisk komputerowych), czytelnia multimedialna, pracownie wyposażone są w automatyczne ekrany i rzutniki, niektóre z nich również w tablice multimedialne.
Od stycznia 2008 roku w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny.

Publiczne Gimnazjum nr 6 ma na swoim koncie wiele osiągnięć i sukcesów. Na przestrzeni lat wielu uczniów było finalistami i laureatami prestiżowych konkursów: sześciu edycji Konkursu Wiedzy o Kulturze Ziemi Radomskiej, regionalnych i ogólnopolskich konkursów recytatorskich, ekologicznych, olimpiad o zdrowiu, konkursów przedmiotowych, ogólnopolskiego konkursu dziennikarskiego „Liczy się temat”, ogólnopolskich konkursów literackich.

„Szóstka” była współorganizatorem popularnych w mieście akcji np.  „I ty zostań Św. Mikołajem” i organizatorem Festiwalu Poezji Angielskiej, którego odbyło się aż pięć edycji.

Bardzo prężnie działa w szkole wolontariat. Jego członkowie wygrali ogólnopolski konkurs na dwa projekty: „Łamacze barier” – na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uzyskali fundusze na pomoc dzieciom z ośrodka dla uchodźców. Odnosili sukcesy w konkursie „Ośmiu wspaniałych” – nagrodą w jednej z edycji był wyjazd wolontariuszek do Brukseli.

Nie można pominąć wysokich lokat i pucharów zdobywanych w różnych dyscyplinach sportu.

Ponadto z funduszy Ministerstwa Sportu, Urzędu Marszałkowskiego i budżetu Miasta Radomia 7 października 2011 roku został oddany do użytku uczniów PG nr 6 oraz młodzieży z okolicznych osiedli  kompleks sportowo – rekreacyjny Orlik.

W roku szkolnym 2014/15 do 30 czerwca obowiązki dyrektora szkoły pełnił mgr Krzysztof Mergalski a wicedyrektora mgr Anna Kaim. 1 lipca 2015 r. funkcję dyrektora objęła mgr Aneta Maciejewska – Pawłowska, na stanowisku wicedyrektora pozostała pani Anna Kaim. Od grudnia 2016 roku stanowisko wicedyrektora objęła p. Emilia Stępnikowska.

Od 1 września 2017 r. szkoła zostaje przekształcona w Publiczną Szkołę Podstawową Nr 27.