Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego przez nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 27 w Radomiu

Nauczyciel

 1. Każdy nauczyciel zobowiązany jest odebrać informację z loginem i hasłem od administratora dziennika elektronicznego, do dnia 30 sierpnia każdego roku szkolnego.
 2. Hasło powinno być zmienianie co 30 dni, musi się składać z co najmniej 8 znaków i być kombinacją liter i cyfr. Początkowe hasło do swojego konta, które użytkownik dostanie od administratora służy tylko do pierwszego zalogowania.
 3. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów dziennika elektronicznego każdy użytkownik utrzymuje w tajemnicy, również po upływie ich ważności.
 4. Każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za systematyczne wpisywanie do dziennika elektronicznego:
 • tematów przeprowadzonych lekcji,
 • frekwencji uczniów,
 • ocen cząstkowych,
 • przewidywanych ocen rocznych,
 • ocen śródrocznych i rocznych,
 • terminów sprawdzianów,
 • swojego planu lekcji.
 1. Nauczyciel sprawdzając listę obecności uczniów w trakcie trwania zajęć uwzględnia następujące zasady:
 • Jeżeli uczeń jest nieobecny na zajęciach, ale pozostaje pod opieką nauczyciela, np. reprezentuje  szkołę podczas występów, bierze udział w olimpiadzie lub konkursie, zamiast nieobecności należy zapisać zwolniony.
 • Jeżeli uczeń został zwolniony z części zajęć, np. z powodu złego samopoczucia lub pilnych spraw rodzinnych, należy mu we frekwencji zaznaczyć nieobecność usprawiedliwiona.
 • Jeśli uczeń posiadający długoterminowe zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego  (za zgodą dyrektora szkoły) nie uczestniczy w lekcji, nauczyciel zaznacza we frekwencji  zwolniony.
 • Jeżeli uczeń (za zgodą rodziców, po złożeniu odpowiedniego podania) nie uczęszcza na lekcje religii/etyki, we frekwencji należy zaznaczyć uczniowi zwolniony.
 1. W przypadku prowadzenia zajęć za nieobecnego nauczyciela nauczyciel ma obowiązek dokonać wpisu według zasad określonych w systemie dziennika elektronicznego (zastępstwo).
 2. Nauczyciel, który pomylił się wprowadzając błędny zapis w dzienniku, zobowiązany jest do usunięcia pomyłki niezwłocznie po jej zauważeniu.
 3. Nauczyciel ma obowiązek usuwania własnych błędów, zauważonych przez dyrektora szkoły w wyznaczonym przez niego terminie.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzania zawartości panelu Informacje/Ogłoszenia oraz Wiadomości w każdym dniu pracy. Na wymagające tego wiadomości – nauczyciel powinien udzielać odpowiedzi.
 5. Nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za swoje konto i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie ma prawa umożliwiać korzystania z zasobów osobom trzecim.
 6. Nauczyciel jest zobligowany do ochrony komputera, z którego loguje się do dziennika elektronicznego tak, aby uczeń lub osoba postronna nie miała dostępu do danych zawartych
  w dzienniku.
 7. Nauczyciel powinien dbać, by niejawne dane prezentowane na monitorze komputera nie były widoczne dla osób do tego niepowołanych, przede wszystkim uczniów podczas lekcji.
 8. W razie zauważenia naruszenia bezpieczeństwa nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić o tym administratora dziennika elektronicznego.
 9. Po zakończeniu pracy nauczyciel zobowiązany jest do wylogowania się z konta.
 10. Nauczyciel ma obowiązek utrzymywania powierzonego mu sprzętu komputerowego w należytym stanie.
 11. Nauczyciel zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez administratora dziennika elektronicznego.
 12. Uprawnienia przypisane użytkownikom mogą zostać zmienione przez administratora szkolnego dziennika elektronicznego.

 

Wychowawca klasy

 1. Każdy wychowawca klasy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika elektronicznego w zakresie następujących danych swojej klasy:
 • dane osobowe ucznia i jego rodziców,
 • dane teleadresowe rodziców,
 • oceny zachowania,
 • wystawianie przewidywanych ocen rocznych zachowania,
 • wystawianie śródrocznych i rocznych ocen zachowania,
 • uwagi o zachowaniu uczniów,
 • upomnienia, nagany, pochwały,
 • usprawiedliwianie nieobecności,
 • podliczanie frekwencji,
 • wypełnianie danych do arkusza ocen ucznia,
 • wypełnianie danych do świadectwa szkolnego ucznia,
 • wypełnianie danych dotyczących imprez i uroczystości szkolnych,
 • wypełnianie danych dotyczących spotkań z rodzicami uczniów,
 • wypełnianie danych dotyczących uroczystości szkolnych, wycieczek szkolnych oraz krótszych wyjść poza teren szkoły.

 

 1. Jeśli w danych ucznia następują zmiany, wychowawca ma obowiązek dokonać zmian
  w dzienniku elektronicznym, bezzwłocznie po uzyskaniu potwierdzonych informacji
  o zmianach.
 2. Dane uczniów powinny zostać uzupełnione przez wychowawcę do końca pierwszego tygodnia nauki szkolnej.
 3. Pierwszy plan zajęć lekcyjnych wprowadza administrator. Przy kolejnych zmianach planu wychowawca jest zobowiązany do wprowadzenia korekty niezwłocznie od otrzymania informacji.
 4. Po pierwszym zebraniu z rodzicami wychowawca zobowiązany jest uzupełnić dane dotyczące Trójki Klasowej oraz Samorządu Klasowego.
 5. Na pierwszej lekcji wychowawczej wychowawca powinien zapoznać uczniów z zasadami działania dziennika elektronicznego.
 6. Obowiązkiem wychowawcy jest podsumowywanie osiągnięć i frekwencji uczniów swojej klasy w ciągu 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca.
 7. W dniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej, wychowawca klasy zobowiązany jest do dokonania podsumowania pracy półrocznej/rocznej oraz do dokonania wydruków odpowiadających tym danym ze statystyk.
 8. Przed zakończeniem każdego okresu wychowawca klasy zobowiązany jest do sprawdzenia wpisów dotyczących klasy w dzienniku elektronicznym.
 9. Informację o przejściu ucznia do innej szkoły lub klasy wychowawca zgłasza administratorowi dziennika elektronicznego.
 10. Na wniosek ucznia/jego rodziców/szkoły, do której przeniósł się uczeń, pracownik sekretariatu zobowiązany jest do wydrukowania danych dotyczących przebiegu edukacji ucznia i przekazania osobie zainteresowanej i upoważnionej do odbioru danych,
  za potwierdzeniem odbioru. Wychowawca drukuje bieżącą dokumentację przebiegu nauczania zawierającą oceny cząstkowe, frekwencję, informacje o zachowaniu ucznia.
 11. W sytuacji dojścia ucznia do klasy w trakcie roku szkolnego, wychowawca zobowiązany jest do wprowadzenia jego danych do dziennika elektronicznego, tuż po przyjęciu ucznia do szkoły przez dyrektora.
 12. Wychowawca zobowiązany jest właściwie wypełniać dziennik w dni uroczystości szkolnych, wyjść do kina, teatru, muzeum, wycieczek szkolnych, obozów naukowych.
 13. Wychowawca klasy musi odnotowywać w dzienniku informacje o przebiegu zebrania
  z rodzicami.
 14. Wychowawca klasy powinien odnotowywać w dzienniku informacje o indywidualnych rozmowach z rodzicami uczniów.
 15. Przed końcem roku szkolnego wychowawca klasy zobowiązany jest dokonać eksportu danych do świadectw z systemu informatycznego. W celu sprawdzenia poprawności wydruków wychowawca klasy powinien przekazać te świadectwa innemu nauczycielowi w celu weryfikacji.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje administrator dziennika.