MISJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest: bezpieczna, przyjazna, ukierunkowana na wszechstronny rozwój ucznia.

W swoich oddziaływaniach:

 • aktywnie uczestniczy w procesie wychowania;
 • wychowuje człowieka wykształconego, mądrego, odpowiedzialnego, twórczego, kulturalnego, wrażliwego, samodzielnego, otwartego na potrzeby innych, mającego poczucie więzi ze swoją miejscowością, regionem, ojczyzną;
 • przekazuje  system wartości moralnych;
 • szanuje drugiego człowieka i chroni jego środowisko;
 • jest otwarta jest na potrzeby uczniów;
 • stwarza możliwości rozwijania pasji i zainteresowań;
 • zapewnia bezpieczeństwo;
 • naucza odpowiedzialności;
 • umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniów;
 • wspiera rodzinę.

WIZJA SZKOŁY

„Pod naszym dachem wzrasta nowy człowiek, który powinien zajść dalej niż my, żyć lepiej i szczęśliwiej niż my, ale tym pewniej swoje cele osiągnie, im szerzej nasze serca i umysły otwarte będą dla świata i ludzi”                                                                                                                                                 M. Wilczkowa

Naszym największym dobrem jest dobro ucznia, przygotujemy go do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami w zmieniającym się współczesnym świecie, wyposażymy  w system wartości oparty na szacunku wobec drugiego człowieka, poważaniu  polskiej kultury, tradycji i historii.

 • szkoła bezpieczna i przyjazna, zapewniająca uczniom życzliwy klimat i bezpieczeństwo,  jakość nauczania i wychowywania;
 • promuje zdrowy styl życia, wspiera postawy prozdrowotne i prospołeczne, przeciwdziała zachowaniom ryzykownym;
 • uczeń rozwija swoje zainteresowania, korzysta z oferty zajęć pozalekcyjnych, jest aktywny, kulturalny, dba o swoje zdrowie;
 • kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i doświadczenie tj. wspiera indywidualny rozwój ucznia, uczy samodzielnego rozwiązywania problemów i wiary we własne możliwości;
 • pracownicy szkoły uczą tolerancji, miłości i szacunku do drugiego człowieka i otaczającej przyrody;
 • rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają rozwiązywać problemy szkoły;
 • szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, prasą, TV, które wspierają działania szkoły;
 • szkoła realizuje cztery aspekty wychowania w praktyce: korygowanie, kształtowanie, wspomaganie i zapobieganie.