KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 W RADOMIU

 

I  Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 września 2020 r., a kończą się 25 czerwca 2021 r.

II  Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

I okres – od 1 września 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

II okres – od 1 lutego 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.

III TERMINY I OKRESU

 1. 01.09.2020 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 2. 2. 009.2020r. – Spotkania zespołów klasowych – zapoznanie z sytuacją dydaktyczno-wychowawczą w klasie, założenie kart indywidualnych potrzeb, ustalenie form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 3. 07 – 08.09.2020r. – Zebrania z rodzicami (w szczególności: poinformowanie rodziców
  o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, zachowania oraz wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, zapoznanie ze Statutem szkoły, przedstawienie Planu Pracy Szkoły, informacja o realizacji wdżwr, wybory rad oddziałowych i przedstawiciela do Rady Rodziców, przekazanie informacji o ochronie danych osobowych, o realizowanych w szkole programach, zebranie stosownych oświadczeń/deklaracji), spotkanie Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły – poniedziałek 14.09.2020 r. godz. 19.00.
 4. 09.11.2020r. – Spotkania zespołów klasowych – omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasie.
 5. 09.11.2020r. – Zebrania z rodzicami
 6. 23 – 31.12. 2020 r. – Zimowa przerwa świąteczna
 7. 11.01.2021 r. – Ostateczny termin wpisania do dziennika elektronicznego ocen śródrocznych (do godz.12.00).
 8. 11.01.2021 r. – Zebrania zespołów klasowych – przygotowanie do klasyfikacji śródrocznej.
 9. 13.01.2021 r. – Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.
 10. Do 13.01.2021 r. – Termin składania wniosków o stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
 11. 14.01.2021 r. – Zebrania z rodzicami – podsumowanie I okresu,
 12. 01.02.2021 r. – Termin zebrania Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy w I okresie.

 

IV Ferie zimowe: 18 stycznia 2021 r. – 31 stycznia 2021 r.

 

V TERMINY II OKRESU

 1. 04. – 06.04.2021 r.- Wiosenna przerwa świąteczna.
 2. 04.2021 r.Spotkania zespołów klasowych – omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasie.
 3. 04.2021 r.Zebrania z rodzicami – omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno – wychowawczej w klasie.
 4. 06.2021 r. – Ostateczny termin poinformowania uczniów ustnie z wpisem do dziennika elektronicznego (do godz. 12.00) o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 5. 06.2021 r.Zebrania z rodzicami –- poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w formie pisemnej (na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej).
 6. Termin wnioskowania (na piśmie) do nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych – 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych ocenach.
 7. Do 06.2021 r. – Termin przeprowadzania sprawdzianów o podwyższenie oceny, o których mowa w punkcie 6.
 8. Do 17.06.2021 r. (do godz. 12.00) – Termin ustalenia ocen klasyfikacyjnych rocznych i wpisania ich do dziennika elektronicznego.
 9. 06.2021 r.Zebrania zespołów klasowych – przygotowanie do klasyfikacji rocznej.
 10. Do 06.2021 r. – Termin składania wniosków o stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
 11. 06.2021 r. – Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny
 12. Do 22.06.2021 r. – Poinformowanie uczniów i ich rodziców o zakresie, formie i terminie egzaminu poprawkowego
 13. Do 25.06.2021 r. – Dostarczenie przez nauczycieli potwierdzenia o udzieleniu powyższych informacji.
 14. 06.2021 r. – Termin zebrania podsumowującego Rady Pedagogicznej.
 15. 06.2021 r. – Uroczystość zakończenia roku szkolnego.
 16. Do 06.2021 r. – Termin złożenia przez nauczycieli propozycji tematów na egzaminy poprawkowe.
 17. Od 06.2020 r. do 29.06.2020 r. – Termin zgłaszania zastrzeżeń przez uczniów, rodziców (na piśmie) do dyrektora szkoły, w przypadku ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny.
 18. Termin rozpatrzenia zastrzeżeń, o których mowa w punkcie 17 – 5 dni od złożenia

podania.

 1. 25 – 30 sierpnia 2021 r. – termin przeprowadzania egzaminów poprawkowych.

VI   26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – Ferie letnie