Rekrutacja do klas I

ZARZĄDZENIE Nr 177/2019
PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

z dnia 29 stycznia 2019 r

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych   szkół    podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2019/2020 w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów szkół podstawowych, o których mowa w § 1, do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z terminami określonymi w załączniku do zarządzenia.
§ 3. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędnedo potwierdzenia tych kryteriów, określone w Uchwale Nr 461/2   017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2017 r. poz. 3140, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz wywieszonej na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Radomia właściwemu do spraw oświaty.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
(-) Radosław Witkowski

 

Poniżej prezentujemy załącznik: Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia w roku szkolnym 2019/2020

Załącznik Do Zarządzenia 1