UNPLUGGED 

UNPLUGGED 

 

Charakterystyka programu  

Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do
młodzieży w wieku 12-14 lat.  Program jest realizowany w klasach szkolnych, w formie jednogodzinnych zajęć lekcyjnych oraz spotkań dla rodziców uczniów  uczestniczących w programie. 

Cel programu  

 • ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków 
 • ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania  eksperymentalnego do fazy używania problemowego 

Podstawy teoretyczne programu 

 • pierwszy w Europie szkolny program profilaktyczny oparty na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI), której komponenty obejmują edukację normatywną, wzmacnianie umiejętności indywidualnych i społecznych uczniów oraz dostrczenie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji używania substancji psychoaktywnych  

Tematyka zajęć dla młodzieży  

 • konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim, 
 • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci, 
 • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi, 
 • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów, 
 • umiejętność komunikowania, umiejętność asertywnej obrony swoich racji oraz inne umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich, 
 • wiedza o narkotykach. 

Metody realizacji zajęć dla młodzieży 

 • prezentacje, praca w grupach, zarządzanie kontraktem, zadanie domowe, scenka sytuacyjna, dyskusja plenarna, gra, informacje zwrotne. 

Tematyka zajęć dla rodziców  

 • informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem 
 • informacje na temat narkotyków, używanie substancji psychoaktywnych jako element eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży 
 • wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania 
 • rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków 
 • konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny 
 • asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania substancji psychoaktywnych. 

Ewaluacja programu  

Skuteczność programu sprawdzano w badaniach eksperymentalnych z losowym doborem do grupy eksperymentalnej i kontrolnej zgodnie z kryteriami RCT (Randomized Control Trial). Przeprowadzono ewaluację formatywną, procesu oraz ewaluację wyników z badaniem efektów odroczonych programu.[1] 

Wyniki badań potwierdziły, że : 

 • program jest skuteczny w ograniczaniu używania alkoholu, papierosów 
  i narkotyków, a rezultaty utrzymują się ponad rok po programie 
 • udział w programie zmniejsza ryzyko codziennego palenia papierosów 
  i epizodów upijania się 
 • program wzmacnia umiejętności odmawiania 
 • program ogranicza pozytywne oczekiwania i postawy odnośnie alkoholu, tytoniu, marihuany i narkotyków 
 • program jest bardziej skuteczny w zapobieganiu używania niż wpływu na zaprzestanie używania 
 • występują różnice efektywności programu ze względu na płeć – program jest bardziej skuteczny w grupie chłopców niż dziewcząt. 

Więcej na temat programu 

Więcej informacji na temat programu mozna znaleźć na stronie  European Drug Addiction  Prevention Trial pod adresem http://www.eudap.net/