DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

28 stycznia – XV Międzynarodowy Dzień Ochrony
Danych Osobowych

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Uznając konieczność pogodzenia podstawowych wartości, takich jak poszanowanie prawa do prywatności i swobody przepływu informacji między ludźmi, Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony dla podkreślenia wagi odpowiedniej ochrony danych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym każdego obywatela. Zamiarem Rady Europy było ponadto uwrażliwienie obywateli na ochronę danych, a także poinformowanie ich o przysługujących im prawach oraz o dobrych praktykach.

Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę wszystkich obywateli państw Europy na kwestie związane z ochroną danych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie.

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

DANE OSOBOWE – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Przykładem pojedynczej informacji stanowiącej daną osobową jest numer PESEL, który jest cyfrowym symbolem numerycznym, jednoznacznie identyfikującym osobę fizyczną, w którym sześć pierwszych cyfr oznacza datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień), kolejne cztery – liczbę porządkową i płeć osoby, a ostatnia jest cyfrą kontrolną służącą do elektronicznej kontroli poprawności nadanego numeru ewidencyjnego.

Danymi osobowymi nie będą pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. nazwa ulicy i numer domu czy wysokość wynagrodzenia. Informacja ta będzie jednak stanowić daną osobową wówczas, gdy zostanie zestawiona z innymi dodatkowymi informacjami, które w konsekwencji można odnieść do konkretnej osoby.

CO ZROBIĆ, GDY KTOŚ NARUSZA OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH?

W przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie PUODO – o ile doszło do naruszenia przepisów – w drodze decyzji administracyjnej nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Niezależnie od powyższego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na podstawie informacji zgromadzonych w toku postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego w sprawie zainicjowanej skargą, podejmuje z urzędu (nie zaś na podstawie skargi) autonomiczną (niezależną od treści skargi) decyzję odnośnie ewentualnego skorzystania z uprawnień przyznanych mu w art. 12 pkt 5, art. 17 oraz art. 19 ustawy o ochronie danych osobowych. W ramach kompetencji określonych ww. przepisami Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może skierować do podmiotu którego dotyczy skarga wystąpienie służące doskonaleniu ochrony danych, może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych, bądź kieruje do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

           Zmieniający się świat oraz adaptujący się do nich internet coraz częściej również stanowi zagrożenie dla jego użytkowników. Z sieci coraz aktywniej korzystają dzieci i to właśnie one są najbardziej narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa w postaci wyłudzania danych, nieodpowiednich dla nich treści czy złośliwego oprogramowania.

 

Dzieciom od najmłodszych lata warto wpajać 10 zasad bezpiecznego korzystania z internetu:

  1. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego,

  2. Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób,

  3. Ostrożnie pobieraj pliki z sieci,

  4. Unikaj klikania nieznanych linków i otwierania załączników w wiadomościach e-mail,

  5. Nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłaj swoich zdjęć,

  6. Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych,

  7. Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr,

  8. Czytaj regulaminy,

  9. Sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL,

  10. Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje.

 

Poniżej publikujemy linki do prezentacji Akademii Nask i dyżurnet@pl oraz do portalu Sieciaki, które podpowiadają, jak należy korzystać z Internetu, aby czuć się bezpiecznie:

Przewodnik Prywatnosc

Sieciaki – warto wiedzieć

W naszej szkole również obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ochrony Danych Osobowych. Z tej okazji wszystkie klasy obejrzały program przygotowany na platformie Wirtualnej Gazetki Szkolnej, która dostępna jest na każdym holu. Z powodu obostrzeń sanitarnych nie mogliśmy, jak co roku, zorganizować uroczystej akademii, ale filmy, spoty, piosenki i wiele informacji na temat bezpiecznego korzystania z internetu widoczne na ekranie telewizora również były bardzo ciekawe i pouczające. Z tej okazji został ogłoszony ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych” zorganizowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach projektu “Twoje dane – Twoja sprawa”.

Źródło:  https://uodo.gov.pl/ , https://www.komputerswiat.pl/, https://sieciaki.pl,  fot. Pixabay